vvd logo

Erfgoed, Kunst & Cultuur

Dat cultuur een linkse hobby zou zijn, dat mochten ze daar willen. Cultuur is niet aan een politieke kleur gebonden. En de cultuur en de beschaving gaan ook niet ten onder met de aangekondigde bezuinigen. Waarom lukt het cultureel ondernemers wel om met weinig tot geen subsidie fraaie kunst en tentoonstellingen te bieden en zelfbenoemde (gesubsidieerde) kunstpausen niet? Het was in 2011 tijd om te kiezen. En dat hebben we gedaan! Er zijn duidelijke keuzen gemaakt in de provinciale taken. Dat heeft op veel weerstand gestuit. Maar we hebben ook geïnvesteerd in cultureel ondernemerschap. En we zien nu prima voorbeelden van ondernemerschap en nieuwe vormen van samenwerking. En daar verdienen de betrokkenen alle lof voor - zij hebben het waargemaakt.

Erfgoed, kunst en cultuur verdienen duidelijkheid en draagvlak

Erfgoed is van belang voor onze identiteit, de verbondenheid met waar we vandaan komen. Cultuur benoemt wat ons verbindt. Kunst onderstreept diversiteit. Zij bieden reflectie en inspiratie. Voor veel mensen zijn zij een belangrijke actieve en/ of passieve vrijetijdsbesteding. In de 'amateursector' worden prachtige werken gemaakt die kunnen wedijveren met die van professionals.
Bovendien hebben erfgoed, kunst en cultuur een belangrijke economische waarde:

De inzet van kunst en cultuur voor economische (en sociale) doeleinden heeft echter alleen zin als kunst zich vrij kan ontwikkelen.

Welke rol heeft de overheid in de financiering?

Eerst moet het publiek worden aangesproken, de samenwerking met het bedrijfsleven/ particuliere fondsen/ gevers worden aangegaan. Pas daarna kan de overheid worden aangesproken. Die moet zich primair richten op instandhouding en beschikbaar houden van cultureel erfgoed, waar nodig ondersteunen van kunsteducatie en publieksbereik en ruimte scheppen voor cultureel ondernemerschap, de autonome kunstontwikkeling. Kortom, een beperkte basisinfrastructuur en ondersteuning van innovatie.

Nu lijkt de culturele sector echter een herverdelingsmachine: u betaalt eerst belasting en de overheid, soms gezellig in drie lagen, bepaalt dan waar uw geld aan wordt besteed. Resultaat:

Het subsidiesysteem van 50 jaar geleden is door de welvaartsverdeling en het gestegen onderwijspeil, schromelijk achterhaald en werkt zichzelf tegen.

Welke taakverdeling is er tussen rijk, provincie en gemeenten binnen die rol?

Overheden moeten datgene doen wat qua schaal het beste past. We moeten de bestuurlijke drukte verminderen.
Er ligt vooral een rol voor de provincie als het gaat om cultureel erfgoed en een rol voor gemeenten als het gaat om zaken als kunsten en cultuurparticipatie. Daarom wil de VVD de provinciale subsidiëring van deze onderdelen aan de gemeenten laten. Sinds 2011 geeft de provincie alleen nog subsidie voor kunsteducatie, festivals (vanwege hun economische betekenis) en de bibliotheek (wettelijke taak).
Tegelijk moet de provincie krachtig inzetten op goede exploitatie en openstelling van culturele parels zoals kastelen, landgoederen en fortificaties. Zij hebben een relatie met de ruimtelijke kerntaken van de provincie. Financiële bijdragen zijn tijdelijk en gericht op duurzame verbeteringen. In deze statenperiode staan de buitenplaatsen centraal in het erfgoedsubsidiebeleid. Particuliere grondeigenaren zijn in staat gesteld om natuurgronden van de provincie te kopen. Ik heb mij ook ingespannen om ze een goede positie te geven in overleggen met de provincie.

Welke mogelijkheden zijn er in tijden van economische crisis?

De prachtige periode van economische voorspoed ligt al weer een tijdje achter ons. De overheid kon kunst en cultuur niet meer op hetzelfde financiële niveau ondersteunen. En het moest ook anders! Er ligt bijvoorbeeld zoveel kunst en erfgoed te verstoffen in depots! En er is reisbereidheid voor andere vrijetijdsbestedingen als Ikea, de Efteling en Joop van den Ende-musicals. Maar de gesubsidieerde cultuur moeten we proberen te slijten door haar op elke straathoek aan te bieden. En nog is dat niet genoeg.... Dat kon beter. We hebben de bakens in het provinciale beleid verzet. Er is ondersteuning geboden om anders te gaan werken. Maar zoals bij elke cultuuromslag, duurt het nog even voordat het echt helemaal eigen is gemaakt.

Helpt u mee de omslag te maken?

Arthur Kocken, VVD, plaats 8
Arthur Kocken, VVD, plaats 8
Ik, Arthur Kocken wil me daarvoor de komende vier jaar gaan inzetten met mijn ervaring, waaronder: